Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor bezoekers van Photobooths-huren.be en de gebruikers van haar diensten. Alle informatie die Photobooths-huren.be communiceert via de website en via andere electronische wegen zoals email en whatsapp, alsmede verwijzingen naar andere sites of producten zijn te gebruiken op eigen risico. Hoewel wij onze uiterste best doen om de site up to date te houden, kunnen wij helaas niet garanderen dat de geboden informatie 100% correct is.

Photobooths-huren.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte materiële en niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of het boeken van photobooths via deze website. Het gebruik van deze site is gratis. Hier kan je ons privacybeleid lezen.

Photobooths-huren.be staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Photobooths-huren.be en/of in andere electronische communicatie zoals emails, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De bezoeker wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de door de daadwerkelijke verhuurder verstrekte informatie.

Photobooths-huren.be kan nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene Voorwaarden voor bezoekers van Photobooths-huren.be

1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van Photobooths-huren.be en alle acties die Photobooths-huren.be doet.

2. Terminologie

2a Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘bezoeker’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een boeking of aanvraag is geplaatst via Photobooths-huren.be en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Photobooths-huren.be.
2b Photobooths-huren.be is een handelsnaam van Idabel B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven.

3. Recht

3a Door het doen van een boeking / offerte aanvraag via Photobooths-huren.be komt expliciet geen juridisch bindende overeenkomst tot stand, noch tussen bezoeker en Photobooths-huren.be, noch tussen bezoeker en enig photobooth verhuurd bedrijf. De boeking / offerte aanvraag moet gezien worden als verzoek tot meer informatie. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanbod van een offerte door een photobooth verhuur bedrijf en aanvaarding door een klant. Photobooths-huren.be is expliciet geen partij bij het tot stand komen van dergelijke overeenkomsten.
3b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

4. Correspondentie

4a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. Het te gebruiken email adres is info@photobooths-huren.be
4b Mail die verstuurd is naar het emailadres van de bezoeker wordt geacht aangekomen te zijn.

5. Recht om diensten te weigeren

Photobooths-huren.be heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

6. Vrijwaring

6a Door het doen van een aanvraag vrijwaart een bezoeker Photobooths-huren.be van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
6b Bezoeker vrijwaart Photobooths-huren.be van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist reserveren, optie nemen of boeken van een photobooth.

7. Wijziging Algemene Voorwaarden

Photobooths-huren.be is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Photobooths-huren.be is daarvoor afdoende. Het is aan Photobooths-huren.be om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

8. Disclaimer

Photobooths-huren.be is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Photobooths-huren.be geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Photobooths-huren.be en haar personeel.